BIOLOGIA I GEOLOGIA, SPECJALNOŚĆ - OCHRONA PRZYRODY
Treści programowe studiów II stopnia - II rok


Magisterium w zakresie Biologii

WBNZ 312 Ekologia zapylania kwiatów
koordynator: prof. dr hab. Maria Zając
semestr: L
ECTS: 2
sposób zaliczenia: zaliczenie z oceną
wymiar: 30 godz. (30 w.)
Treść kursu: Zarys historii badań nad zapyleniem u nago- i okrytonasiennych. Zapylenie krzyżowe, samozapylenie, samoniezgodność. Ewolucja i funkcja heterostylii. Przedstawienie, na żywym materiale roślinnym, przystosowań do zapylania przez wiatr, wodę, oraz przystosowań do zapylania przez zwierzęta (owady, gady, ptaki oraz latające i nie latające ssaki) oraz geitonogamii wewnętrznej. Formy zapylania w różnych okresach geologicznych. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na zjawisko koewolucji.

WBNZ 431 Geobotaniczne zagadnienia Karpat
prowadzący: prof. dr hab. Krystyna Towpasz
semestr: L
ECTS: 3
sposób zaliczenia: zaliczenie z oceną
wymiar: 60 godz. (15 w., 45 ćw. w terenie)
Treść kursu: Zagadnienia geobotaniczne Karpat polskich (piętra roślinności, ważniejsze zbiorowiska roślinne, poziome i pionowe rozmieszczenie gatunków, przemiany szaty roślinnej pod wpływem działalności ludzkiej i zagadnienia ochrony przyrody na tym terenie). Kurs realizowany jest w formie cyklu wykładów i kilku wyjazdów (w maju) w najbardziej charakterystyczne regiony Karpat: na Pogórze Karpat i w Pieniny oraz w Tatry.

WB.IB-OP-120 Immunologia
prowadzący: prof. dr hab. Barbara Płytycz
semestr: L
ECTS: 3
sposób zaliczenia: egzamin
wymiar: 30 godz. (21 w., 9 ćw.)
Treść kursu: Odporność wrodzona i nabyta. Adaptacyjny charakter reakcji odpornościowych. Rozpoznawanie self-nonself. Komórki immunokompetentne: fagocyty, komórki cytotoksyczne i limfocyty. Genetyczne podłoże różnorodności przeciwciał i receptorów dla antygenu. Swoistość i pamięć reakcji immunologicznych. Alergia i autoimmunizacja. Niedobory odporności. Szczepienia. Immunomodulacja. Narządy limfatyczne pierwotne i obwodowe. Wpływ środowiska na odporność. Ewolucja odporności.

WB.IB-OP-05b Mikrobiologia
prowadzący: dr Joanna Kozieł
semestr: Z
ECTS: 5
sposób zaliczenia: egzamin
wymiar: 60 godz. (45 w., 15 ćw.)
Treść kursu: Podstawowa charakterystyka grup drobnoustrojów. Budowa komórki prokariotycznej. Zarys systematyki mikroorganizmów. Wymagania odżywcze i typy procesów metabolicznych. Wzrost i rozmnażanie bakterii. Struktura genomu bakterii, plazmidy i ekspresja informacji genetycznej. Budowa i namnażanie wirusów, bakteriofagi. Genetyczne podłoże zmienności mikroorganizmów. Molekularne mechanizmy działania antybiotyków i modele oporności bakterii na antybiotyki. Wpływ czynników środowiska na drobnoustroje. Naturalne środowiska bytowania bakterii. Rola bakterii w kształtowaniu biosfery. Wzajemne stosunki między drobnoustrojami w biocenozie oraz mikroorganizmami, a organizmami wyższymi. Patogenność drobnoustrojów, elementy diagnostyki mikrobiologicznej i immunologii infekcyjnej.

WBNZ 237 Synantropizacja szaty roślinnej
prowadzący: prof. dr hab. Adam Zając
semestr: Z
ECTS: 2
sposób zaliczenia: zaliczenie z oceną
wymiar: 30 godz. (30 w.)
Treść kursu: Systemy klasyfikacji roślin synantropijnych. Archeofity. Kenofity. Efemerofity. Apofity. Pochodzenie i wędrówki antropofitów. Gatunki inwazyjne. Procesy ewolucji roślin synantropijnych. Człowiek jako czynnik sprawczy w procesach specjacji. Synantropijne zbiorowiska roślinne. Problemy wnikania roślin synantropijnych do zbiorowisk naturalnych i pólnaturalnych. Teorie o pochodzeniu roślin uprawnych. Przykłady zastosowania wiedzy o synantropizacji szaty roślinnej.

WBNZ 238 Szata roślinna Ziemi
prowadzący: prof. dr hab. Bogdan Zemanek
semestr: Z
ECTS: 2
sposób zaliczenia: zaliczenie na ocenę
wymiar: 30 godz. (30 w.)
Treść kursu: Wykład przedstawia wybrane zagadnienia regionalnej geografii roślin. Obejmuje charakterystykę szaty roślinnej wszystkich stref klimatyczno-roślinnych świata. Podstawowe formacje przedstawione są na tle typowych warunków siedliskowych oraz zilustrowane przezroczami i filmami video. Przedstawiciele różnych zbiorowisk, zwłaszcza tropikalnych, oraz formy życiowe roślin demonstrowane są na terenie Ogrodu Botanicznego.


Magisterium w zakresie Geologii

WB.ING-C32 Geotektonika
prowadzący: dr hab. Zbigniew Cymerman
semestr: Z
ECTS: 5
sposób zaliczenia: egzamin
wymiar: 30 godz. (30 wyk.)
Treść kursu: Wprowadzenie (podstawowe terminy i fundamentalne koncepcje). Projekcje map, geodezja, neotektonika. Techniki geofizyczne w geotektonice. Historyczne modele geotektoniczne.Teoria geosynklin. Wewnętrzna struktura Ziemi. Deformacje tektoniczne w skorupie i płaszczu. Izostazja (hipotezy Airyego i Pratta, fizjografia powierzchni Ziemi). Ofiolity. Litosfera i astenosfera. Ciepło wnętrza Ziemi (konwekcja cieplna). Dryft kontynentów (hipoteza Wegenera, rekonstrukcje kontynentów). Rozrost dna oceanicznego (pasowe anomalie magnetyczne, hipoteza Vine-Matthewsa, magnetostratygrafia, wiercenia głębokomorskie). Ramy tektoniki płyt litosferycznych (płyty i ich brzegi, trzęsienia Ziemi, kinematyka płyt, rotacje płyt, dynamika płyt i prądy konwekcyjne, plamy i superplamy gorąca, trójzłącza, cykl Wilsona, model Trurnita). Grzbiety oceaniczne (topografia, geneza, petrologia). Uskoki transformacyjne i przesuwcze. Ryft kontynentalny. Aulakogeny. Baseny sedymentacyjne (marginalne, załukowe i z odciągania). Strefy subdukcji (morfologia, anomalie grawimetryczne, trzęsienia Ziemi, metamorfizm wysoko- i ultrawysokociśnieniowy oraz magmatyzm stref konwergencji, rowy oceaniczne, pryzmy akrecyjne, morza marginalne). Kolizje płyt litosfery i powstawanie grzbietów górskich. Akrecja terranów. Tektonika ucieczkowa. Rozpad superkontynentów (Pangea, Gondwana i Rodinia). Tektonika wertykalna związana z tektoniką płyt. Przykłady budowy i ewolucji pasm orogenicznych Ziemi. Andy i Kordyliera Ameryki Północnej. Alpy i Himalaje. Warysycydy i Kaledonidy. Geotektonika w proterozoiku i archaiku. Geotektonika a geologia gospodarcza (złoża autochtoniczne i allochtoniczne, geotermia). Zarys tektoniki planet i Księżyca.

   webmaster: Piotr Osyczka