BIOLOGIA I GEOLOGIA, SPECJALNO¦Ć - OCHRONA PRZYRODY
Informacje dla studentów przystępuj±cych do egzaminu dyplomowego

Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego (magisterskiego, licencjackiego) jest:

1. Zaliczenie wszystkich wymaganych kursów (uzyskanie absolutorium) - potwierdzone ocenami w USOS. 

2. Przesłanie przez promotora na 10 dni przed terminem egzaminu do sekretariatu następuj±cych informacji: tytuł w języku pracy oraz w języku angielskim, jednostka, nazwisko opiekuna, planowana data egzaminu (na adres: malgorzata.bartys@uj.edu.pl lub marta.tucharz@uj.edu.pl).

3. Złożenie następuj±cych dokumentów na 7 dni przed terminem egzaminu:
- karta obiegowa potwierdzaj±ca zwrot ksi±żek do bibliotek, 
- 3 egzemplarze pracy wydrukowane z systemu APD z nadanymi sumami kontrolnymi (po jednym egzemplarzu dla: promotora, recenzenta i autora),
- o¶wiadczenie w sprawie praw autorskich,
- wniosek o wydanie odpisu dyplomu w jednym z pięciu języków obcych (wydanie odpisu dyplomu w języku obcym nie jest obowi±zkowe, uczelnia może wydać taki dyplom na wniosek studenta złożony w ci±gu 30 dni od daty egzaminu dyplomowego po wniesieniu przez niego stosownej opłaty),
- formularz zgłoszenia do badań losów absolwentów UJ,
- 6 zdjęć dyplomowych (format 45 x 65 mm).

4. Uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji pracy dyplomowej (recenzje pracy powinny wpłyn±ć do sekretariatu na 3 dni robocze przed planowanym terminem egzaminu). 

W momencie złożenia pracy student otrzymuje indywidualny numer konta, na które wnosi opłatę za wydanie dyplomu. Wysoko¶ć opłaty za wydanie dyplomu i odpisów dyplomu w języku polskim wynosi 60,00 zł, opłata za odpis dyplomu w języku obcym wynosi 40,00 zł. Dowód wpłaty należy dostarczyć do sekretariatu do 5 dni. 
W dniu poprzedzaj±cym egzamin dyplomowy student odbiera w sekretariacie dokumenty, które następnie przekazuje komisji egzaminacyjnej.

UWAGA!
Zgodnie z § 18 Regulaminu studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich obowi±zuj±cym od dnia 1 paĽdziernika 2009 r. student zobowi±zany jest złożyć pracę dyplomow± najpóĽniej do końca wrze¶nia w ostatnim roku akademickim w ramach toku studiów.

Informacje dla studentów dotycz±ce zarz±dzenia nr 39/11 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 11 kwietnia 2011 roku w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich):
http://www.archiwum.uj.edu.pl/zarzadzenie-39

Wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym

Formularz do Biura Karier

Karta obiegowa

Wzór strony tytułowej pracy licencjackiej

Wzór strony tytułowej pracy magisterskiej

 

   webmaster: Piotr Osyczka