BIOLOGIA I GEOLOGIA, SPECJALNOŚĆ - OCHRONA PRZYRODY
Informacje dla studentów przystępujących do egzaminu licencjackiego

Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego licencjackiego jest:

1. Zaliczenie wszystkich wymaganych kursów (uzyskanie absolutorium) - potwierdzone ocenami w USOS. 

2. Złożenie następujących dokumentów na 7 dni przed terminem egzaminu:
- karta obiegowa potwierdzająca zwrot książek do bibliotek, 
- wniosek o wydanie odpisu dyplomu w jednym z pięciu języków obcych (wydanie odpisu dyplomu w języku obcym nie jest obowiązkowe, uczelnia może wydać taki dyplom na wniosek studenta złożony w ciągu 30 dni od daty egzaminu dyplomowego po wniesieniu przez niego stosownej opłaty),
- formularz zgłoszenia do badań losów absolwentów UJ,
- 6 zdjęć dyplomowych (format 45 x 65 mm).

W momencie złożenia powyższych dokumentów student otrzymuje indywidualny numer konta, na które wnosi opłatę za wydanie dyplomu. Wysokość opłaty za wydanie dyplomu i odpisów dyplomu w języku polskim wynosi 60,00 zł, opłata za odpis dyplomu w języku obcym wynosi 40,00 zł. Dowód wpłaty należy dostarczyć do sekretariatu do 5 dni.

Wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym

Formularz do Biura Karier

Karta obiegowa

 

   webmaster: Piotr Osyczka