PROGRAM ERASMUS W INSTYTUCIE BOTANIKI

Gdzie można pojechać?
Republika Czeska - Univerzita Karlova v Praze 
Francja - Université de Picardie Jules Verne - Amiens 
Holandia - Vrije Universiteit Amsterdam
Turcja - Balikesir University
Turcja - Rize University
Wielka Brytania - University of Leicester

Kto może wziąć udział w Programie? 
Studenci na studiach I, II lub III stopnia. 
W momencie wyjazdu trzeba mieć ukończony, co najmniej pierwszy rok studiów I stopnia. 
Przystąpić do konkursu można warunkowo już na 1 roku studiów licencjackich. 

Kryteria kwalifikacji kandydatów:
1.
Średnia ocen
2. Motywacja wyjazdu
3. Znajomość języka obcego, w jakim prowadzone będą studia za granicą 
4. Udział w konferencjach naukowych, opublikowane artykuły, aktywność w kołach naukowych itd.

Jak aplikować? - Konkurs stypendialny:
Rejestracja on-line na stronie: 
http://www.bosz.uj.edu.pl/wyjezdzajacy-studenci/erasmus-studia

Po rejestracji on-line oraz zapoznaniu się z kryteriami kwalifikacji (dostępnymi na w/w stronie) kandydaci przekazują komplety dokumentów (w podpisanej teczce) do koordynatora Programu Erasmus w Instytucie Botaniki - dr hab. Bartosz Płachno,
bartosz.plachno@uj.edu.pl (Zakład Cytologii i Embriologii Roślin, Grodzka 52, pokój 108 lub sekretariat pokój 117)

Po wypełnieniu rekrutacji a przed jej wysłaniem należy ją wydrukować.
Do podania każdy kandydat musi dołączyć List motywacyjny, w którym może podać do 3 uczelni, na które chciałby aplikować. Przy czym pierwszy wybór stanowi uczelnia, do której chcielibyśmy najbardziej wyjechać. Można podać 1, 2 lub maksymalnie 3 uniwersytety 

Załączniki, jakie należy złożyć do kwalifikacji:
1.
Średnia ocen za cały dotychczasowy okres studiów potwierdzona przez sekretariat ds. studenckich; 
2. Zaświadczenie o poziomie znajomości języka obcego wydane przez placówkę prowadzącą 
nauczanie tego języka; 
3. Oświadczenie o posiadaniu wiedzy o tym, iż stypendium stanowi tylko dofinansowanie 
pobytu na uczelni zagranicznej; 
4. List motywacyjny zawierający uzasadnienie wyboru określonych kursów, w tym 
zobowiązanie do udziału w zajęciach o charakterze seminaryjnym; 
5. Opinia opiekuna naukowego zawierająca zgodę na wyjazd i akceptację wybranych kursów. 
W przypadku planowanej wizyty w określonej pracowni i udziału w jej pracach badawczych, 
polski opiekun studenta zobowiązać się do sprawowania merytorycznej kontroli przebiegu 
takiego "stażu badawczego" w porozumieniu z opiekunem zagranicznym.

Ważne kontakty oraz informacje o Programie Erasmus:
Biuro Obsługi Studentów Zagranicznych 
http://www.bosz.uj.edu.pl 

Monika Wo
źniak, Koordynator Programu Erasmus Studia 
Straszewskiego 25, 31-007 Kraków, pokój 3 
e-mail: wozniak@adm.uj.edu.pl / Tel: (+48 12) 663 15 46

Maria Barańska, Koordynator Programu Erasmus Praktyki 
Gołębia 24, 31-007 Kraków, pokój 030 
e-mail: mariaanna.baranska@uj.edu.pl / Tel: (+48 12) 663 14 22

   webmaster: Piotr Osyczka